0
Buy Now
Product 1 Title

Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.

Quantity
$20.00
$17.00

Algemene voorwaarden (NL)

Dit zijn de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van ID-Streetwear.com. ID-Streetwear.com bedrukt en levert gepersonaliseerde goederen aan bedrijven dan wel consumenten (Beide hierna genoemd de afnemer) op basis van een door de afnemer aangeleverd ontwerp of een custom design op onze website. ID-Streetwear.com is een handelsnaam van: 

Choicentic
Scholekster 17, 3641 TT, Mijdrecht
choicentic@gmail.com
BTW ID: NL004689532B52
ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 89087135.

© Versie Mei 2023 ID-Streetwear.com.

1. ALGEMEEN

 • Indien naar deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna algemene voorwaarden) wordt verwezen in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen van Choicentic gevestigd te Mijdrecht, zijn al deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten, facturen en leveringen van ID-Streetwear.com powered by Choicentic, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Ieder afwijkend beding, of aanvulling of wijziging van de algemene voorwaarden bindt ID-Streetwear.com powered by Choicentic slechts, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk en voor iedere transactie afzonderlijk vooraf zijn overeengekomen.
 • Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van de afnemer ter zijde, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door ID-Streetwear.com powered by Choicentic zijn aanvaard. Een bepaling in de voorwaarden van de afnemer dat de voorwaarden van ID-Streetwear.com powered by Choicentic niet van toepassing zouden zijn, wordt uitdrukkelijk niet geaccepteerd. Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn voorwaarden wordt door ID-Streetwear.com powered by Choicentic uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen c.q. aan te vullen, indien en voor zover gewijzigde omstandigheden een dergelijke aanpassing rechtvaardigt.

2. AANBIEDINGEN

 • Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, binden ID-Streetwear.com powered by Choicentic niet. Een overeenkomst tussen ID-Streetwear.com powered by Choicentic en de afnemer komt pas tot stand als ID-Streetwear.com powered by Choicentic een bestelling of opdracht van de afnemer schriftelijk bevestigd heeft.      

3. PRIJZEN

 • Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat de omzetbelasting in de prijs begrepen is.
 • Alle in de overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief verpakkingskosten, vervoerskosten, verzendkosten en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
 • Alle prijzen zijn voor levering “af magazijn” en zijn gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging bestaande inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, vrachten enz. In geval van verhoging van een of ander is ID-Streetwear.com powered by Choicentic gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en de redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, zelfs als de kostenverhogende omstandigheden voorzienbaar waren op het moment van bestelling. Indien ID-Streetwear.com powered by Choicentic overgaat tot prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
 • Voor leveranties kunnen buiten de verzendkosten ook de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

4. LEVERING

 • Levering geschiedt “af productielocatie of magazijn” (“EXW”), wat inhoudt dat ID-Streetwear.com powered by Choicentic niet de plicht heeft de goederen te verzenden en dat afnemer alle risico’s van schade aan of verlies van de goederen draagt vanaf het moment dat de goederen het productielocatie of het magazijn van ID-Streetwear.com powered by Choicentic hebben verlaten, ook als ID-Streetwear.com powered by Choicentic op verzoek van afnemer de goederen aan afnemer verzendt. De eerste volzin geldt niet als:

  i. de afnemer een consument is zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek; of
  ii. partijen schriftelijk overeenkomen dat de goederen door op een afnemer aan te wijzen plaats in Nederland zullen worden geleverd door ID-Streetwear.com powered by Choicentic.
 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic is gerechtigd 5% van de bestelling over of onder te leveren zonder dat de ontvangende partij hier bezwaar op kan maken. Door overproductie of productieverlies kan voornoemde afwijking optreden.
 • Het minimaal aantal te leveren onbedrukte producten bedraagt 50 stuks. Als de afnemer, bijvoorbeeld door een fout in de website van ID-Streetwear.com powered by Choicentic, minder producten kan bestellen dan de minimale afname, is ID-Streetwear.com powered by Choicentic niet verplicht deze te leveren. ID-Streetwear.com powered by Choicentic stort in dat geval het door de afnemer betaalde bedrag terug.
 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic mag de bestelling van afnemer in delen (laten) leveren. Als ID-Streetwear.com powered by Choicentic hiervoor kiest, zal ID-Streetwear.com powered by Choicentic de afnemer zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
 • De afnemer is verplicht de bestelde producten bij aflevering aan te nemen. Als de afnemer weigert om het geleverde aan te nemen, komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de afnemer.
 • Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als een fatale termijn.

5. ZICHTTERMIJN/HERROEPINGSRECHT

 • Afnemer kan de koop niet ontbinden. Ook als de afnemer een consument is zoals bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek, is het recht op ontbinding (herroepingstermijn) voor de afnemer uitgezonderd, aangezien ID-Streetwear.com powered by Choicentic goederen levert zoals bedoeld in artikel 6:230p, sub f onder 1, waarvoor het recht op ontbinding is uitgesloten.

6. BETALING.

 • Behalve in het geval dat vooruitbetaling of contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal betaling van door ID-Streetwear.com powered by Choicentic aan de afnemer verstuurde, resp. overhandigde facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Betaling dient echter met schriftelijk bewijs te zijn voldaan voordat het betreffende goed door ID-Streetwear.com powered by Choicentic wordt afgeleverd. ID-Streetwear.com powered by Choicentic is gerechtigd van een afnemer volledige vooruitbetaling te vorderen.
 • In geval van betaling door een derde (bijvoorbeeld: een sponsor) ontheft het de afnemer niet van de betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen. De betaling dient te geschieden, zonder verrekening, aftrek van enige korting of schuldvergelijking, in contanten dan wel door overschrijving op een door ID-Streetwear.com powered by Choicentic aan te wijzen bank- of girorekening. Dit ter keuze aan ID-Streetwear.com powered by Choicentic. De afnemer heeft niet het recht zich op opschorting te beroepen.
 • Bij niet voldoen aan de betalingsvoorwaarden heeft ID-Streetwear.com powered by Choicentic het recht de afnemer over het gehele verschuldigde factuurbedrag boven de verschuldigde wettelijke rente, een rentevergoeding van 5% in rekening te brengen over de periode waarin de afnemer in verzuim is.
 • Voor rekening van de afnemer komen alle werkelijke gerechtelijke kosten (waaronder begrepen alles kosten berekend door adviseurs, advocaten en externe deskundigen) en buitengerechtelijke kosten die ID-Streetwear.com powered by Choicentic redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen. ID-Streetwear.com powered by Choicentic maakt in dat geval aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en worden als volgt berekend:

7. RECHT VAN RECLAME.

 • Afnemers dienen de geleverde goederen terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken. Onverminderd het bepaalde in art. 9 aangaande het risico van ID-Streetwear.com powered by Choicentic bij overdracht van geleverde goederen en diensten zullen reclames over direct waarneembare gebreken door afnemer binnen 8 dagen na de aflevering schriftelijk (waaronder begrepen: via e-mail) door ID-Streetwear.com powered by Choicentic moeten zijn ontvangen. Daarbij moet de afnemer een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende factuur doen.
 • Tenzij de gebreken redelijkerwijs pas na de genoemde reclametermijn kunnen worden geconstateerd, vervalt het recht op reclame, indien de afnemer niet heeft voldaan aan het lid A) van dit artikel bepaalde. Indien een gebrek redelijkerwijs pas na de in lid A) van dit artikel genoemde reclametermijn kan worden geconstateerd, dient de afnemer dit gebrek aannemelijk te maken en in ieder geval binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd (of redelijkerwijs kon worden geconstateerd), op de wijze als gesteld in lid A) aan ID-Streetwear.com powered by Choicentic te melden.
 • Reclames geven aan de afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
 • Met betrekking tot reclame wordt elke deel(af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde goederen en nog te leveren goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen uit enige overeenkomst geheel is voldaan. Indien ID-Streetwear.com powered by Choicentic in het kader van deze overeenkomst(en) ten behoeve van afnemer door afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat afnemer ook deze vorderingen van ID-Streetwear.com powered by Choicentic geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die ID-Streetwear.com powered by Choicentic tegen afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens ID-Streetwear.com powered by Choicentic. De afnemer is verplicht om, bij niet (tijdige) betaling of indien surseance van betaling, dan wel faillissement is aangevraagd, de onbetaald gebleven goederen onverwijld terug te zenden naar ID-Streetwear.com powered by Choicentic, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Als derden (i) beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of (ii) rechten daarop willen vestigen of doen gelden, zal de afnemer direct ID-Streetwear.com powered by Choicentic daarvan op de hoogte stellen.
 • Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ID-Streetwear.com powered by Choicentic te bewaren. Afnemer is verplicht de goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en een afschrift van de polissen van deze verzekeringen en bewijs van betaling van de verschuldigde premie op eerste verzoek van ID-Streetwear.com powered by Choicentic aan ID-Streetwear.com powered by Choicentic te verstrekken.
 • De afnemer is gerechtigd om de door ID-Streetwear.com powered by Choicentic geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Van normale uitoefening van zijn bedrijf in de zin van dit artikel is geen sprake, wanneer de afnemer in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert. De door ID-Streetwear.com powered by Choicentic gemaakte ontwerpen, waaronder begrepen in ieder geval (i) de afbeeldingen en andere ontwerpen die specifiek voor de afnemer zijn ontworpen of (ii) de afbeeldingen die standaard op de website van ID-Streetwear.com powered by Choicentic worden aangeboden om te gebruiken in de door afnemer aan te leveren ontwerpen blijven (samen met films en afdrukken op de website van ID-Streetwear.com powered by Choicentic) intellectueel eigendom van ID-Streetwear.com powered by Choicentic, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zij mogen niet door de afnemer afzonderlijk voor ander doeleinden worden aangewend dan schriftelijk is overeengekomen.
 • Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ID-Streetwear.com powered by Choicentic tekortschiet of ID-Streetwear.com powered by Choicentic goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is ID-Streetwear.com powered by Choicentic gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens afnemer, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. Afnemer verleent ID-Streetwear.com powered by Choicentic en haar werknemers bij voorbaat toestemming om de terreinen en gebouwen van afnemer te betreden om de goederen terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van ID-Streetwear.com powered by Choicentic op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke mededeling, te ontbinden.

9. RISICO.

 • Ongeacht hetgeen tussen ID-Streetwear.com powered by Choicentic en afnemer omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de goederen voor risico van ID-Streetwear.com powered by Choicentic tot het tijdstip dat zij het vestigingsadres van ID-Streetwear.com powered by Choicentic hebben verlaten. Vanaf dat tijdstip zullen de goederen voor rekening en risico van de afnemer komen.
 • De afnemer zal de onder het eigendomsvoorbehoud van ID-Streetwear.com powered by Choicentic vallende goederen vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s.
 • Tenzij anders overeengekomen, worden door de afnemer ter bewerking aangeboden goederen voor eigen rekening en risico aangeleverd wat betreft opslag en bewerking in welke vorm dan ook. Van de stukgoederen kan in geval van ondeugdelijke bewerking, tenzij anders overeengekomen, maximaal 5% als uitval worden beschouwd zonder dat ID-Streetwear.com powered by Choicentic aansprakelijk is voor de kosten.

10. AANSPRAKELIJKHEID.

 • De aansprakelijkheid van ID-Streetwear.com powered by Choicentic is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in art. 11, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van ID-Streetwear.com powered by Choicentic.
 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade en schade van derden daaronder begrepen en ID-Streetwear.com powered by Choicentic is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens afnemer of welke andere schade dan ook.
 • Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in artikel 10 onder A en/of B geen standhouden, dan is de schadevergoeding beperkt tot eenmaal het factuurbedrag (exclusief btw) voor de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van ID-Streetwear.com powered by Choicentic in voorkomend geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van ID-Streetwear.com powered by Choicentic komt.
 • De afnemer vrijwaart ID-Streetwear.com powered by Choicentic ter zake van alle aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk zijn begrepen aanspraken uit hoofde van rechten van (intellectuele) eigendom, verband houdende met de door ID-Streetwear.com powered by Choicentic aan de afnemer geleverde goederen (zoals verder uiteengezet in art. 15.

11. GARANTIE.

 • Indien ID-Streetwear.com powered by Choicentic een reclame gegrond bevindt, zal ID-Streetwear.com powered by Choicentic naar haar keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen. Deze bepaling geldt niet in geval de afnemer de goederen zelf heeft aangeleverd ter bewerking. Alsdan geldt dat ID-Streetwear.com powered by Choicentic een redelijke vergoeding, in verhouding tot de van haar verlangde prestatie, verleent.

12. AFWIJKINGEN VAN VORM EN VAN TECHNISCHE AARD.

 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic behoudt zich uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de afnemer kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.

13. OVERMACHT.

 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen, indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het haar onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. ID-Streetwear.com powered by Choicentic mag in dat geval ook de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen zonder schadevergoeding. Ook in geval van tijdelijke opschorting zal ID-Streetwear.com powered by Choicentic alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien ID-Streetwear.com powered by Choicentic als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.
 • Als gebeurtenissen en omstandigheden genoemd in lid A) van dit artikel, worden onder meer aangemerkt: staat van oorlog en staat van beleg; burgeroorlog; oproer, mobilisatie, werknemersacties van welke aard dan ook; uitsluiting van werknemers; plotselinge bedrijfsstoornissen; plotselinge ziekte van personeel; de uitbraak van een ziekte; niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen; overheidsvoorschriften; weigering of uitblijving van een invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege; bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden; brand; vorst; aardbeving en overstroming.
 • Mocht de overmachtssituatie zo lang duren, dat de afnemer redelijkerwijs geen nakoming meer van ID-Streetwear.com powered by Choicentic kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst opzeggen.

14. ONTBINDING.

 • Indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit hoofde van deze of uit enige andere met ID-Streetwear.com powered by Choicentic afgesloten overeenkomst(en) mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, is ID-Streetwear.com powered by Choicentic gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende overeenkomst(en) op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van ID-Streetwear.com powered by Choicentic, zonder dat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is ten opzichte van afnemer, doch onverminderd de aan ID-Streetwear.com powered by Choicentic verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke ID-Streetwear.com powered by Choicentic ten laste van afnemer heeft of krijgt, onmiddellijk opeisbaar.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM.

 • Indien de afnemer een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (zoals personalisatie door de aanlevering van tekst en/of afbeeldingen), garandeert de afnemer ten opzichte van ID-Streetwear.com powered by Choicentic dat op het aangeleverde geen (intellectueel eigendoms-)rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten) komen in dat geval volledig voor rekening van de afnemer. De afnemer garandeert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
 • De afnemer zal ID-Streetwear.com powered by Choicentic op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op rechten van derden als genoemd onder A. De afnemer vergoedt ID-Streetwear.com powered by Choicentic alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
 • Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst tussen ID-Streetwear.com powered by Choicentic en afnemer intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij ID-Streetwear.com powered by Choicentic. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij afnemer komen te rusten, draagt afnemer deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan ID-Streetwear.com powered by Choicentic en zal afnemer indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee ID-Streetwear.com powered by Choicentic al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij ID-Streetwear.com powered by Choicentic komen te rusten. Afnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij afnemer blijven berusten, dan wel verbindt afnemer zich ertoe om deze persoonlijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

16. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY.

 • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen ID-Streetwear.com powered by Choicentic en de afnemer alle informatie van elkaar geheimhouden tegenover derden.
 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic zal de informatie die door de afnemer is geleverd niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze informatie is gegeven, behalve als ID-Streetwear.com powered by Choicentic optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic en de afnemer zullen de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van elkaar niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 • Wanneer ID-Streetwear.com powered by Choicentic dan wel afnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • Indien ID-Streetwear.com powered by Choicentic dan wel afnemer als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen ID-Streetwear.com powered by Choicentic en afnemer schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • ID-Streetwear.com powered by Choicentic en afnemer informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst. ID-Streetwear.com powered by Choicentic en afnemer verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.
 • Afnemer vrijwaart ID-Streetwear.com powered by Choicentic voor de aan ID-Streetwear.com powered by Choicentic opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die ID-Streetwear.com powered by Choicentic bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert.

17. NIETIGHEID.

 • Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

18. OVERDRAAGBAARHEID RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.

 • Afnemer kan vorderingen op ID-Streetwear.com powered by Choicentic, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
 • Het is afnemer niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van ID-Streetwear.com powered by Choicentic enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

19. SLOTBEPALINGEN.

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van afnemers jegens ID-Streetwear.com powered by Choicentic in ieder geval één jaar na de dag waarop het vorderingsrecht is ontstaan, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen ID-Streetwear.com powered by Choicentic en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen – voor zover de wet zulks toelaat – uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Utrecht.